Parashah 035

Parashah 35 Torah: Gen 38:1-30 Haftarah: Is 37:31-37 Apostolic: Matt 1:1-17 Commentary: Parashah 35 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 034

Parashah 34 Torah: Gen 37:1-36 Haftarah: Jer 38:1-13 Apostolic: Matt 3:13-17 Commentary: Parashah 34 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 033

Parashah 33 Torah: Gen 35:9-36:43 Haftarah: Is 43:1-7 Apostolic: Matt 11:25-30 Commentary: Parashah 33 – PDF / ePUb / MOBI

Parashah 032

Parashah 32 Torah: Gen 33:18-35:8 Haftarah: Nah 1:12-2:5 Apostolic: Matt 5:38-48 Commentary: Parashah 32 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 031

Parashah 31 Torah: Gen 32:3-33:17 Haftarah: Obad 1:1-15 Apostolic: James 1:1-12 Commentary: Parashah 31 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 030

Parashah 30 Torah: Gen 31:3-32:2 Haftarah: Jer 30:10-16 Apostolic: James 4:1-12 Commentary: Parashah 30 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 029

Parashah 29 Torah: Gen 30:22-31:2 Haftarah: 1Sa 1:1-11 Apostolic: Acts 13:16-41 Commentary: Parashah 29 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 028

Parashah 28 Torah: Gen 29:31-30:21 Haftarah: Is 60:15-18 Apostolic: Rom 11:25-36 Commentary: Parashah 28 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 027

Parashah 27 Torah: Gen 28:10-29:30 Haftarah: Hos 12:12-14 Apostolic: Eph 5:5-10 Commentary: Parashah 27 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 026

Parashah 26 Torah: Gen 27:30-28:9 Haftarah: Mic 1:1, 5:1-15 Apostolic: Rom 5:1-11 Commentary: Parashah 26 – PDF / ePub / MOBI