Parashah 086

Parashah 86 Torah: Lev 15:1-33 Haftarah: Hos 6:1-9 Apostolic: Matt 23:25-26 Commentary: Parashah 86 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 085

Parashah 85 Torah: Lev 14:1-57 Haftarah: 2Ki 7:1-20 Apostolic: Lk 17:11-19 Commentary: Parashah 85 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 084

Parashah 84 Torah: Lev 13:29-59 Haftarah: 2Ki 5:1-19 Apostolic: Lk 5:12-15 Commentary: Parashah 84 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 083

Parashah 83 Torah: Lev 12:1-13:28 Haftarah: Is 66:7-13 Apostolic: Jude 1:17-23 Commentary: Parashah 83 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 082

Parashah 82 Torah: Lev 9:1-11:47 Haftarah: 1Ki 8:56-58 Apostolic: Mk 7:9-23 Commentary: Parashah 82 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 081

Parashah 81 Torah: Lev 8:1-36 Haftarah: Ezek 43:27-44:8 Apostolic: Heb 7:11-28 Commentary: Parashah 81 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 080

Parashah 80 Torah: Lev 6:12-7:38(E), 6:5-7:38(H) Haftarah: Mal 3:4-12 Apostolic: Lk 6:39-49 Commentary: Parashah 80 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 079

Parashah 79 Torah: Lev 6:1-11(E), 5:20-6:4(H) Haftarah: Jer 7:21-28 Apostolic: 1Pt 2:21-25 Commentary: Parashah 79 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 078

Parashah 78 Torah: Lev 5:1-19 Haftarah: Zech 5:3-6:15 Apostolic: James 5:16-20; Matt 18:15-17 Commentary: Parashah 78 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 077

Parashah 77 Torah: Lev 4:1-35 Haftarah: Ezek 18:1-18 Apostolic: Rev 5:6-10 Commentary: Parashah 77 – PDF / ePub / MOBI