Parashah 064

Parashah 64 Torah: Ex 26:31-27:19 Haftarah: Ezek 16:10-19 Apostolic: Heb 8:1-6 Commentary: Parashah 64 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 063

Parashah 63 Torah: Ex 25:1-26:30 Haftarah: Is 66:1-13 Apostolic: 1Co 6:12-20 Commentary: Parashah 63 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 062

Parashah 62 Torah: Ex 24:1-18 Haftarah: Is 60:17-61:9 Apostolic: Matt 26:27-28 Commentary: Parashah 62 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 061

Parashah 61 Torah: Ex 22:25-23:33 Haftarah: Is 49:1-6 Apostolic: James 1:26-2:4 Commentary: Parashah 61 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 060

Parashah 60 Torah: Ex 21:1-22:24 Haftarah: Jer 34:1-14 Apostolic: 1Co 6:9-11 Commentary: Parashah 60 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 059

Parashah 59 Torah: Ex 18:1-20:26 Haftarah: Is 61:1-6 Apostolic: Lk 4:16-30 Commentary: Parashah 59 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 058

Parashah 58 Torah: Ex 16:25-17:16 Haftarah: Is 58:13-14 Apostolic: Mk 2:27-28 Commentary: Parashah 58 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 057

Parashah 57 Torah: Ex 15:19-16:24 Haftarah: Is 45:18-25 Apostolic: Jn 6:31-51 Commentary: Parashah 57 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 056

Parashah 56 Torah: Ex 13:21-15:18 Haftarah: Jer 49:1-22 Apostolic: Rom 8:1-14 Commentary: Parashah 56 – PDF / ePub / MOBI

Read More

Parashah 055

Parashah 55 Torah: Ex 13:1-20 Haftarah: Is 46:3-13 Apostolic: Col 1:15-23 Commentary: Parashah 55 – PDF / ePub / MOBI

Read More