Parashah 092

Parashah 92 Torah: Lev 22:1-23:44 Haftarah: Zech 14:1-19 Apostolic: Col 2:16-17 Commentary: Parashah 92 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 091

Parashah 91 Torah: Lev 21:1-24 Haftarah: Ezek 44:25-31 Apostolic: Lk 11:30-44 Commentary: Parashah 91 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 090

Parashah 90 Torah: Lev 19:1-20:27 Haftarah: Amos 9:7-15 Apostolic: Eph 4:17-24 Commentary: Parashah 90 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 089

Parashah 89 Torah: Lev 18:1-30 Haftarah: Ezek 22:1-12 Apostolic: Rom 1:21-32 Commentary: Parashah 89 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 088

Parashah 88 Torah: Lev 17:1-16 Haftarah: Is 66:1-11 Apostolic: Jn 6:52-59 Commentary: Parashah 88 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 087

Parashah 87 Torah: Lev 16:1-34 Haftarah: Is 60:15-22 Apostolic: Tit 3:4-7 Commentary: Parashah 87 – PDF / MOBI / ePub

Parashah 086

Parashah 86 Torah: Lev 15:1-33 Haftarah: Hos 6:1-9 Apostolic: Matt 23:25-26 Commentary: Parashah 86 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 085

Parashah 85 Torah: Lev 14:1-57 Haftarah: 2Ki 7:1-20 Apostolic: Lk 17:11-19 Commentary: Parashah 85 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 084

Parashah 84 Torah: Lev 13:29-59 Haftarah: 2Ki 5:1-19 Apostolic: Lk 5:12-15 Commentary: Parashah 84 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 083

Parashah 83 Torah: Lev 12:1-13:28 Haftarah: Is 66:7-13 Apostolic: Jude 1:17-23 Commentary: Parashah 83 – PDF / ePub / MOBI