Parashah 125

Parashah 125 Torah: Num 35:9-36:13 Haftarah: josh 20:1-6 Apostolic: Rom 8:1-8 Commentary: Parashah 125 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 124

Parashah 124 Torah: Num 34:1-35:8 Haftarah: Ezek 45:1-8 Apostolic: Col 1:13-14 Commentary: Parashah 124 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 123

Parashah 123 Torah: Num 33:1-56 Haftarah: Is 11:16-12:6 Apostolic: Eph 6:10-18 Commentary: Parashah 123 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 122

Parashah 122 Torah: Num 32:1-42 Haftarah: Josh 22:7-9 Apostolic: Heb 10:26-31 Commentary: Parashah 122 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 121

Parashah 121 Torah: Num 30:1-31:54 Haftarah: Jer 4:1-4 Apostolic: Matt 5:33-37 Commentary: Parashah 121 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 120

Parashah 120 Torah: Num 28:1-29:40 Haftarah: Ezek 45:13-20 Apostolic: Heb 9:11-14 Commentary: Parashah 120 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 119

Parashah 119 Torah: Num 26:52-27:23 Haftarah: Josh 17:1-6 Apostolic: Jn 10:7-18 Commentary: Parashah 119 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 118

Parashah 118 Torah: Num 25:10-26:51 Haftarah: Mal 2:1-9 Apostolic: Jn 3:31-36 Commentary: Parashah 118 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 117

Parashah 117 Torah: Num 23:1-25:9 Haftarah: Is 49:23-26 Apostolic: Jn 10:27-30 Commentary: Parashah 117 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 116

Parashah 116 Torah: Num 22:2-40 Haftarah: Mic 7:16-20 Apostolic: 1Pt 5:5-7 Commentary: Parashah 116 – PDF / ePub / MOBI