Parashah 036

Parashah 36 Torah: Gen 39:1-23 Haftarah: Is 52:3-53:12 Apostolic: Acts 16:16-40 Commentary: Parashah 36 – PDF / ePub / MOBI

54 V’zot

V’zot – and this the blessing Torah: Deu 33:1-34:12 Haftarah: Jos 1:1-1:18(E), Jos 1:1-1:9(H) Apostolic: Rev 21:9-22:5 Commentary: Deut 33:1-29 – PDF / ePub / MOBI Deut 34:1-12, Gen 1:1 – PDF / ePub / MOBI

53 Ha-azinu

Ha-azinu – give ear Torah: Deu 32:1-52 Haftarah: 2Sa 22:1-22:51 Apostolic: Rom 10:17-11:12; 12:19; 15:9-10 Commentary: Deut 32:1-52 – PDF / ePub / MOBI

52 Vayelech

Vayelech – and he went Torah: Deu 31:1-30 Haftarah: Is 55:6-56:8 Apostolic: Rom 10:1-17 Commentary: Deut 31:1-13 – PDF / ePub / MOBI Deut 31:14-30 – PDF / ePub / MOBI

51 Nitzavim

Nitzavim – you are standing Torah: Deu 29:10[9]-30:20 Haftarah: Is 61:10-63:9 Apostolic: Joh 15:1-11 Commentary: Deut 29:10-30:20 – PDF / ePub / MOBI

50 Ki Tavo

Ki Tavo – when you enter in Torah: Deu 26:1-29:9[8] Haftarah: Is 60:1-60:22 Apostolic: Luk 24:44-53 Commentary: Deut 26:1-29:9 – PDF / ePub / MOBI

49 Ki Teitzei

Ki Teitzei – when you go out Torah: Deu 21:10-25:19 Haftarah: Is 54:1-54:10 Apostolic: 1Cor 5:1-5 Commentary: Deut 21:10-22:7 – PDF / ePub / MOBI Deut 22:8-23:25 – PDF / ePub / MOBI Deut 24:1-25:19 – PDF / ePub / MOBI

48 Shof’tim

Shof’tim – judges Torah: Deu 16:18-21:9 Haftarah: Is 51:12-52:12 Apostolic: Mat 3:1-17 Commentary: Deut 16:13-22 – PDF / ePub / MOBI Deut 17:1-20 – PDF / ePub / MOBI Deut 18:1-20:9 – PDF / ePub / MOBI Deut 20:10-21:9 – PDF / ePub / MOBI

47 R’eih

R’eih – see Torah: Deu 11:26-16:17 Haftarah: Is 54:11-55:5 Apostolic: Joh 7:37-52 Commentary: Deut 11:26-12:19 – PDF / ePub / MOBI Deut 12:20-15:6 – PDF / ePub / MOBI Deut 15:7-16:12 – PDF / ePub / MOBI

46 Ekev

Ekev – as a result Torah: Deu 7:12-11:25 Haftarah: Is 49:14-51:3 Apostolic: Heb 11:8-13 Commentary: Deut 6:4-7:26 – PDF / ePub / MOBI Deut 8:1-20 – PDF / ePub / MOBI Deut 9:1-29 – PDF / ePub / MOBI Deut 10:1-11:25 – PDF / ePub / MOBI