Parashah 150

Parashah 150 Torah: Deut 33:1-29 Haftarah: Josh 1:1-18 Apostolic: Jude 1:24-25 Commentary: Parashah 150 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 151

Parashah 151 Torah: Deut 34:1-12; Gen 1:1 Haftarah: Is 2:1-4 Apostolic: 1Pt 1:22-25 Commentary: Parashah 151 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 149

Parashah 149 Torah: Deut 32:1-52 Haftarah: Hab 3:8-19 Apostolic: Rev 15:1-8 Commentary: Parashah 149 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 148

Parashah 148 Torah: Deut 31:14-30 Haftarah: 1Ki 2:1-12 Apostolic: 1Tim 4:6-8 Commentary: Parashah 148 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 147

Parashah 147 Torah: Deut 31:1-13 Haftarah: Is 48:18-19 Apostolic: 2Ti 3:12-17 Commentary: Parashah 147 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 146

Parashah 146 Torah: Deut 29:10-30:20 Haftarah: Is 55:6-58:8; Mic 7:18-20 Apostolic: Rom 10:1-15 Commentary: Parashah 146 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 145

Parashah 145 Torah: Deut 26:1-29:9 Haftarah: Is 60:1-22 Apostolic: Col 3:1-17 Commentary: Parashah 145 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 144

Parashah 144 Torah: Deut 24:1-25:19 Haftarah: Hos 10:11-11:11 Apostolic: Tit 2:11-14 Commentary: Parashah 144 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 143

Parashah 143 Torah: Deut 22:8-23:25 Haftarah: Is 1:16-26 Apostolic: Eph 5:3-14 Commentary: Parashah 143 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 142

Parashah 142 Torah: Deut 21:10-22:7 Haftarah: Is 54:1-10 Apostolic: Gal 3:11-14 Commentary: Parashah 142 – PDF / ePub / MOBI