Parashah 074

Parashah 74 Torah: Ex 39:1-40:38 Haftarah: Is 33:20-34:8 Apostolic: Eph 2:17-22 Commentary: Parashah 74 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 073

Parashah 73 Torah: Ex 38:21-31 Haftarah: Jer 30:18-22 Apostolic: Rom 12:1-13 Commentary: Parashah 73 – PDF / ePub / Mobi

Parashah 072

Parashah 72 Torah: Ex 37:1-38:20 Haftarah: 1Ki 8:8-22 Apostolic: 1Pt 2:4-10 Commentary: Parashah 72 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 071

Parashah 71 Torah: Ex 34:27-36:38 Haftarah: Jer 31:31-40 Apostolic: 1Co 12:1-13 Commentary: Parashah 71 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 070

Parashah 70 Torah: Ex 32:15-34:26 Haftarah: 2Sa 22:10-51 Apostolic: Rom 9:14-16 Commentary: Parashah 70 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 069

Parashah 69 Torah: Ex 31:1-32:14 Haftarah: Ezek 20:1-17 Apostolic: Col 3:1-5 Commentary: Parashah 69 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 068

Parashah 68 Torah: Ex 30:11-38 Haftarah: 2Ki 12:1-16 Apostolic: 2Co 9:6-11 Commentary: Parashah 68 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 067

Parashah 67 Torah: Ex 30:1-10 Haftarah: Mal 1:11-2:7 Apostolic: Rev. 8:1-5 Commentary: Parashah 67 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 066

Parashah 66 Torah: Ex 29:1-46 Haftarah: Is 61:7-62:5 Apostolic: Heb 2:10-18 Commentary: Parashah 66 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 065

Parashah 65 Torah: Ex 27:20-28:43 Haftarah: Hos 14:4-9 Apostolic: Heb 4:14-16 Commentary: Parashah 65 – PDF / ePub / MOBI