Parashah 096

Parashah 96 Torah: Lev 26:3-27:34 Haftarah: Jer 16:19-21 Apostolic: Lk 9:57-62 Commentary: Parashah 96 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 095

Parashah 95 Torah: Lev 25:39-26:2 Haftarah: Is 24:1-6 Apostolic: Jn 13:12-20 Commentary: Parashah 95 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 094

Parashah 94 Torah: Lev 25:1-38 Haftarah: Jer 11:14-23 Apostolic: Matt 5:38-42 Commentary: Parashah 94 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 093

Parashah 93 Torah: Lev 24:1-23 Haftarah: Hos 14:1-9 Apostolic: James 3:8-18 Commentary: Parashah 93 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 092

Parashah 92 Torah: Lev 22:1-23:44 Haftarah: Zech 14:1-19 Apostolic: Col 2:16-17 Commentary: Parashah 92 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 091

Parashah 91 Torah: Lev 21:1-24 Haftarah: Ezek 44:25-31 Apostolic: Lk 11:30-44 Commentary: Parashah 91 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 090

Parashah 90 Torah: Lev 19:1-20:27 Haftarah: Amos 9:7-15 Apostolic: Eph 4:17-24 Commentary: Parashah 90 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 089

Parashah 89 Torah: Lev 18:1-30 Haftarah: Ezek 22:1-12 Apostolic: Rom 1:21-32 Commentary: Parashah 89 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 088

Parashah 88 Torah: Lev 17:1-16 Haftarah: Is 66:1-11 Apostolic: Jn 6:52-59 Commentary: Parashah 88 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 087

Parashah 87 Torah: Lev 16:1-34 Haftarah: Is 60:15-22 Apostolic: Tit 3:4-7 Commentary: Parashah 87 – PDF / MOBI / ePub