Parashah 036

Parashah 36 Torah: Gen 39:1-23 Haftarah: Is 52:3-53:12 Apostolic: Acts 16:16-40 Commentary: Parashah 36 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 045

Parashah 45 Torah: Gen 49:27-50:26 Haftarah: Zech 14:1-11 Apostolic: Lk 23:13-34 Commentary: Parashah 45 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 044

Parashah 44 Torah: Gen 48:1-49:26 Haftarah: Is 43:1-7 Apostolic: Jn 16:25-33 Commentary: Parashah 44 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 043

Parashah 43 Torah: Gen 46:28-47:31 Haftarah: 1Ki 2:1-4 Apostolic: Jn 19:28-30 Commentary: Parashah 43 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 042

Parashah 42 Torah: Gen 44:18-46:27 Haftarah: Josh 14:6-15 Apostolic: Lk 24:13-27 Commentary: Parashah 42 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 041

Parashah 41 Torah: Gen 43:24-44:17 Haftarah: Jer 42:12-17; 43:12-14 Apostolic: Matt 6:19-24 Commentary: Parashah 41 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 040

Parashah 40 Torah: Gen 42:18-43:23 Haftarah: Is 50:10-52:11 Apostolic: Rev 21:9-27 Commentary: Parashah 40 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 039

Parashah 39 Torah: Gen 41:38-42:17 Haftarah: Is 11:2-9 Apostolic: Lk 9:46-48 Commentary: Parashah 39 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 038

Parashah 38 Torah: Gen 41:1-37 Haftarah: Is 29:1-16 Apostolic: Rev 7:1-17 Commentary: Parashah 38 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 037

Parashah 37 Torah: Gen 40:1-23 Haftarah: Amos 1:3-2:6 Apostolic: Matt 5:1-16 Commentary:  Parashah 37 – PDF / ePub / MOBI