33 B’chukotai

B’chukotai – in My status Torah: Lev 26:3-27:34 Haftarah: Jer 16:19-17:14 Apostolic: Mat 22:1-14 Commentary: Lev 26:3-27:34 – PDF / ePub / MOBI

32 B’har

B’har – on the Mount Torah: Lev 25:1-26:2 Haftarah: Jer 32:6-32:27 Apostolic: Luk 4:16-21 Commentary: Lev 25:1-38 – PDF / ePub / MOBI Lev 25:39-26:2 – PDF / ePub / MOBI

31 Emor

Emor – say Torah: Lev 21:1-24:23 Haftarah: Ezek 44:15-44:31 Apostolic: Luk 14:12-24 Commentary: Lev 21:1-24 – PDF / ePub / MOBI Lev 22:1-23:44 – PDF / ePub / MOBI Lev 24:1-23 – PDF / ePub / MOBI

30 K’doshim

K’doshim – holy ones Torah: Lev 19:1-20:27 Haftarah: Amos 9:7-9:15, Ezek 20:2-20:20 Apostolic: Mat 5:43-48 Commentary: Lev 19:1-20:27 – PDF / ePub / MOBI

29 Acharei Mot

Acharei Mot – after the death Torah: Lev 16:1-18:30 Haftarah: Ezek 22:1-22:19(E), Ezek 22:1-22:16(H) Apostolic: 1Co 6:9-20 Commentary: Lev 16:1-34 – PDF / MOBI / ePub Lev 17:1-16 – PDF / ePub / MOBI Lev 18:1-30 – PDF / ePub / MOBI

28 M’tzora

M’tzora – infected one Torah: Lev 14:1-15:33 Haftarah: 2Ki 7:3-7:20 Apostolic: Mat 23:16-24:2, 30-31 Commentary: Lev 14:1-57 – PDF / ePub / MOBI Lev 15:1-33 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 096

Parashah 96 Torah: Lev 26:3-27:34 Haftarah: Jer 16:19-21 Apostolic: Lk 9:57-62 Commentary: Parashah 96 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 095

Parashah 95 Torah: Lev 25:39-26:2 Haftarah: Is 24:1-6 Apostolic: Jn 13:12-20 Commentary: Parashah 95 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 094

Parashah 94 Torah: Lev 25:1-38 Haftarah: Jer 11:14-23 Apostolic: Matt 5:38-42 Commentary: Parashah 94 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 093

Parashah 93 Torah: Lev 24:1-23 Haftarah: Hos 14:1-9 Apostolic: James 3:8-18 Commentary: Parashah 93 – PDF / ePub / MOBI