Balak – Balak

Torah: Num 22:2-25:9
Haftarah: Mic 5:6-6:8
Apostolic: Rom 11:25-32
Commentary:
Num 22:2-40 – PDF / ePub / MOBI
Num 23:1-25:9 – PDF / ePub / MOBI