Parashah 100

Torah: Num 4:17-20
Haftarah: 1Sam 6:10-16
Apostolic: Heb 9:24-28
Commentary:
Parashah 100 – PDF / ePub / MOBI