Parashah 101

Torah: Num 4:21-5:10
Haftarah: 2Kings 15:1-7
Apostolic: 1Co 12:12-18
Commentary:
Parashah 101 – PDF / ePub / MOBI