Parashah 103

Torah: Num 6:1-21
Haftarah: Jud 13:2-14
Apostolic: Acts 21:17-26
Commentary:
Parashah 103 – PDF / ePub / MOBI