Parashah 104

Torah: Num 6:22-7:89
Haftarah: Jer 31:21-34
Apostolic: 1Co 6:18-20
Commentary:
Parashah 104 – PDF / EPUB / MOBI