Parashah 105

Torah: Num 8:1-9:21
Haftarah: Zech 4:2-14
Apostolic: Rom 8:12-17
Commentary:
Parashah 105 – PDF / ePub / MOBI