Parashah 106

Torah: Num 9:22-10:36
Haftarah: Is 27:7-13
Apostolic: Rev 8:1-6
Commentary:
Parashah 106 – PDF / ePub / MOBI