Parashah 107

Torah: Num 11:1-35
Haftarah: Jud 6:1-16
Apostolic: Matt 6:25-30
Commentary:
Parashah 107 – PDF / ePub / MOBI