Parashah 108

Torah: Num 12:1-16
Haftarah: Is 59:1-21
Apostolic: Jn 1:17-18
Commentary:
Parashah 108 – PDF / ePub / MOBI