Parashah 109

Torah: Num 13:1-33
Haftarah: Josh 2:1-24
Apostolic: Eph 6:10-18
Commentary:
Parashah 109 – PDF / ePub / MOBI