Parashah 110

Torah: Num 14:1-45
Haftarah: Ezek 20:18-44
Apostolic: Heb 11:1-3
Commentary:
Parashah 110 – PDF / ePub / MOBI