Parashah 111

Torah: Num 15:1-41
Haftarah: Is 56:1-8
Apostolic: Gal 3:24-29
Commentary:
Parashah 111 – PDF / ePub / MOBI