Parashah 112

Torah: Num 16:1-50
Haftarah: 1Sa 11:1-15
Apostolic: Jude 1:10-24
Commentary:
Parashah 112 — PDF / ePub / MOBI