Parashah 113

Torah: Num 17:1-18:32(E), 17:16-18:32(H)
Haftarah: Ezek 44:15-28
Apostolic: Heb 5:1-6
Commentary:
Parashah 113 – PDF / ePub / MOBI