Parashah 114

Torah: Num 19:1-20:13
Haftarah: Ezek 36:16-36
Apostolic: Matt 6:19-24
Commentary:
Parashah 114 – PDF / ePub / MOBI