Parashah 115

Torah: Num 20:14-22:1
Haftarah: Obadiah 1:1-21
Apostolic: Jn 3:1-21
Commentary:
Parashah 115 – PDF / ePub / MOBI