Parashah 116

Torah: Num 22:2-40
Haftarah: Mic 7:16-20
Apostolic: 1Pt 5:5-7
Commentary:
Parashah 116 – PDF / ePub / MOBI