Parashah 117

Torah: Num 23:1-25:9
Haftarah: Is 49:23-26
Apostolic: Jn 10:27-30
Commentary:
Parashah 117 – PDF / ePub / MOBI