Parashah 118

Torah: Num 25:10-26:51
Haftarah: Mal 2:1-9
Apostolic: Jn 3:31-36
Commentary:
Parashah 118 – PDF / ePub / MOBI