Parashah 119

Torah: Num 26:52-27:23
Haftarah: Josh 17:1-6
Apostolic: Jn 10:7-18
Commentary:
Parashah 119 – PDF / ePub / MOBI