Parashah 120

Torah: Num 28:1-29:40
Haftarah: Ezek 45:13-20
Apostolic: Heb 9:11-14
Commentary:
Parashah 120 – PDF / ePub / MOBI