Parashah 121

Torah: Num 30:1-31:54
Haftarah: Jer 4:1-4
Apostolic: Matt 5:33-37
Commentary:
Parashah 121 – PDF / ePub / MOBI