Parashah 122

Torah: Num 32:1-42
Haftarah: Josh 22:7-9
Apostolic: Heb 10:26-31
Commentary:
Parashah 122 – PDF / ePub / MOBI