Parashah 123

Torah: Num 33:1-56
Haftarah: Is 11:16-12:6
Apostolic: Eph 6:10-18
Commentary:
Parashah 123 – PDF / ePub / MOBI