Parashah 124

Torah: Num 34:1-35:8
Haftarah: Ezek 45:1-8
Apostolic: Col 1:13-14
Commentary:
Parashah 124 – PDF / ePub / MOBI