Parashah 126

Torah: Deut 1:1-46
Haftarah: Jer 30:4-11
Apostolic: Heb 3:7-19
Commentary:
Parashah 126 – PDF / ePub / MOBI