Parashah 127

Torah: Deut 2:1-3:22
Haftarah: Hab 3:8-19
Apostolic: Rev 19:11-21
Commentary:
Parashah 127 – PDF / ePub / MOBI