Parashah 128

Torah: Deut 3:23-29
Haftarah: Jer 32:16-23
Apostolic: Jn 5:28-29
Commentary:
Parashah 128 – PDF / ePub / MOBI