Parashah 129

Torah: Deut 4:1-49
Haftarah: Jer. 20:4-11
Apostolic: Heb 3:7-19
Commentary:
Parashah 129 – PDF / ePub / MOBI