Parashah 130

Torah: Deut 5:1-6:3
Haftarah: Josh 1:1-9
Apostolic: Matt 5:17-20
Commentary:
Parashah 130 – PDF / ePub / MOBI