Parashah 131

Torah: Deut 6:4-7:26
Haftarah: Zech 14:1-9
Apostolic: Mk 12:28-34
Commentary:
Parashah 131 – PDF / ePub / MOBI