Parashah 132

Torah: Deut 8:1-20
Haftarah: Jer 9:22-26
Apostolic: Jn 15:8-10
Commentary:
Parashah 132 – PDF / ePub / MOBI