Parashah 133

Torah: Deut 9:1-29
Haftarah: Jer 2:1-13
Apostolic: Jms 4:1-10
Commentary:
Parashah 133 – PDF