Parashah 134

Torah: Deut 10:1-11:25
Haftarah: 2Ki 13:22-25
Apostolic: 1Thess 1:8-9
Commentary:
Parashah 134 – PDF / ePub / MOBI