Parashah 135

Torah: Deut 11:26-12:19
Haftarah: Is 54:11-55:6
Apostolic: 1Tim 6:13-16
Commentary:
Parashah 135 – PDF / ePub / MOBI