Parashah 136

Torah: Deut 12:20-15:6
Haftarah: Is 54:2-8
Apostolic: Col 3:5-11
Commentary:
Parashah 136 – PDF / ePub / MOBI