Parashah 137

Torah: Deut 15:7-16:12
Haftarah: Is 61:1-3
Apostolic: 1Co 5:7-8
Commentary:
Parashah 137 – PDF / ePub / MOBI