Parashah 138

Torah: Deut 16:13-22
Haftarah: Mic 6:6-8
Apostolic: Jn 7:14:24
Commentary:
Parashah 138 – PDF / ePubMOBI