Parashah 139

Torah: Deut 17:1-20
Haftarah: 1Sa 8:1-9
Apostolic: Acts 13:21-23
Commentary:
Parashah 139 – PDF / ePub / MOBI